Terms of use

(scroll down for English)

 

Versie: 16 mei 2016

Gelieve deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden” of “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig te lezen voor gebruik van de website http://zocity.nl (de "Service") welke geëxploiteerd wordt door TransformCity® (“wij”, “ons” of “onze”). Uw toegang tot en gebruik van de Service is voorwaardelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang tot de Service hebben of deze gebruiken. Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u ermee akkoord aan deze Voorwaarden gebonden te zijn. Indien u het oneens bent met enig onderdeel van deze Voorwaarden dan bent u niet bevoegd om toegang hebben tot de Service.

 

Content

Onze Service stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, filmpjes of ander materiaal (“Content”) te posten, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de Content die u op de Service post, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid daarvan.

Door Content op de Service te posten geeft u ons toestemming en de licentie om deze Content op en via de Service te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar te vertonen, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt alle rechten met betrekking tot alle Content die u indient, post of weergeeft op of via de Service en u bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten. U stemt ermee in dat deze licentie inhoudt dat wij het recht hebben om uw Content beschikbaar te maken voor andere gebruikers van de Service, wie uw Content ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Content van u is (u bezit deze) of u heeft het recht om het te gebruiken en geeft ons de rechten en de licenties als bedoeld in deze Voorwaarden, en (ii) het posten van uw Content op of via de Service de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van enig persoon niet schendt.  

 

Accounts

Indien u een account bij ons aanmaakt moet u ons te allen tijde juiste, volledige en actuele informatie verschaffen. Het nalaten om dit te doen houdt een schending van de Voorwaarden in welke ertoe kan leiden dat uw account bij onze Service onmiddellijk wordt beëindigd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang tot de Service te krijgen en voor iedere activiteit onder het gebruik van uw wachtwoord, onafhankelijk van of uw wachtwoord van onze Service is of van een derde service.

U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Indien u zich bewust wordt van een schending van de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account dient u ons onmiddellijk te informeren.

Het is niet toegestaan om de naam van een andere persoon of entiteit welke niet vrij beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk welke onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of entiteit anders dan uzelf zonder de juiste toestemming, of een anderszins aanstootgevende, onzedelijke of onfatsoenlijke naam als gebruikersnaam te gebruiken.

 

Auteursrecht Beleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op iedere claim dat Content die op de Service is gepost inbreuk maakt op de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten (“Inbreuk”) van enig ander persoon. Bij een mogelijke inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van anderen heeft TransformCity® het recht om “Content” direct te verwijderen.

Als u een auteursrechthebbende bent of bevoegd namens één en u bent van mening dat het auteursrechtelijk beschermde werk zodanig is gekopieerd dat er een inbreuk op auteursrecht plaatsvindt via de Service, dan dient u hier schriftelijk melding van te maken ter attentie van "Auteursrecht Schending" op info@zocity.nl en een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk bij te voegen.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor schade (waaronder kosten en honorarium van advocaat) die wordt opgelopen door een valse claim dat enige Content inbreuk maakt op uw auteursrecht.

TransformCity® zet zich in om ervoor te zorgen dat op de Service geen inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendom van anderen. Wij staan er echter niet voor garant dat alle Content vrij is van enige inbreuk.

TransformCity® is niet aansprakelijk voor de inbreuk op intellectueel eigendom door een gebruiker. De gebruiker vrijwaart TransformCity® voor iedere claim. Daarnaast is de gebruiker een boete verschuldigd aan TransformCity® van € 1.000,- voor iedere dag dat de inbreuk heeft geduurd resp. voortduurt.

 

Intellectueel Eigendom

De Service en haar oorspronkelijke content (met uitzondering van Content van gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van TransformCity® en haar licentiegevers. De Service is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere zowel Nederlandse als buitenlandse wetten. Onze handelsmerken en handelsimago/-opmaak mogen niet gebruikt worden in verband met enig product of enige dienst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TransformCity®.

 

Links Naar Andere Websites

Onze Service kan links naar derden websites of services bevatten die niet in handen zijn of beheerst worden door TransformCity®. TransformCity® heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de content, privacy beleid of de praktijken van derden websites of services. U erkent en gaat ermee akkoord dat TransformCity® niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies wat veroorzaakt is of vermeend te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten die op of via dergelijke websites of services beschikbaar zijn.

Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacy beleid van alle derden websites of services die u bezoekt te lezen.

 

Beëindiging

Wij zijn gerechtigd om uw account onmiddellijk te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet uitsluitend vanwege schending van de Voorwaarden.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien u uw account wenst te beëindigen kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

 

Beperking Van Aansprakelijkheid

In geen geval zal TransformCity®, noch haar bestuurders, werknemers, partners, vertegenwoordigers, leveranciers of collega’s, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of bijzondere schade, punitieve schadevergoeding of gevolgschade voor, inclusief maar niet uitsluitend, verlies van winst, data, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen of gebruik te maken van de Service; (ii) enige gedraging of content van derden op de Service; (iii) enige content die is verkregen via de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdrachten of content, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig ander juridisch principe, of wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade of niet, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn wezenlijke doel blijkt te hebben voldaan.

 

Vrijwaring

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending of wijze van de prestaties.

TransformCity®, haar dochterondernemingen, partners en licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken of veilig functioneert of beschikbaar is op enige bepaalde tijd of plaats; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen voldoet.

 

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht, ongeacht strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. De rechtbank van het district Amsterdam is excusief bevoegd om geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden te beslissen.

Ons nalaten om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die wij zouden kunnen hebben met betrekking tot de Service.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materiaal is zullen wij proberen om dit ten minste 30 dagen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden aan te kondigen. Wat als een wezenlijke verandering wordt aangemerkt zal uitsluitend worden bepaald naar ons eigen goeddunken.

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dan kunt u stoppen met het gebruik van de Service.

 

Contact

Mocht u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

 

-----

Last updated: May 16, 2016

Please read these Terms of Use ("Terms" or "Terms of Use") carefully before using the http://zocity.nl website (the "Service") operated by TransformCity® ("us", "we", or "our"). Your access to and use of the Service is conditional upon your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service. By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the Terms then you may not access the Service.

 

Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics, videos, or other material ("Content"). You are responsible for the Content that you post to the Service, including its legality, reliability, and appropriateness.

By posting Content to the Service, you grant us the right and license to use, modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such Content on and through the Service. You retain any and all of your rights to any Content you submit, post or display on or through the Service and you are responsible for protecting those rights. You agree that this license includes the right for us to make your Content available to other users of the Service, who may also use your Content subject to these Terms.

You represent and warrant that: (i) the Content is yours (you own it) or you have the right to use it and grant us the rights and license as provided in these Terms, and (ii) the posting of your Content on or through the Service does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person.

 

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

You may not use as a username the name of another person or entity that is not lawfully available for use, a name or trade mark that is subject to any rights of another person or entity other than you without appropriate authorization, or a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene.

 

Copyright Policy

We respect the intellectual property rights of others. It is our policy to respond to any claim that Content posted on the Service infringes the copyright or other intellectual property rights ("Infringement") of any person. In case of a possible infringement of the intellectual property rights of others, TransformCity® has the right to immediately remove any "Content" .

If you are a copyright owner, or authorized on behalf of one, and you believe that the copyrighted work has been copied in a way that constitutes copyright infringement which is taking place through the Service, you must submit your notice in writing to the attention of "Copyright Infringement" on info@zocity.nl and include in your notice a detailed description of the alleged Infringement.

You may be held accountable for damages (including costs and attorneys' fees) for misrepresenting that any Content is infringing your copyright.

TransformCity® endeavours to ensure that no infringements are being made on the Service to the intellectual property rights of others. We can however not guarantee that all Content is free of any infringements.

TransformCity® is not liable for the infringement of intellectual property by a user. The user shall safeguard TransformCity® against any claim. Additionally the user is liable to TransformCity® for a penalty payment of € 1,000 for each day that the infringement lasted or persists, respectively.

 

Intellectual Property

The Service and its original content (excluding Content provided by users), features and functionality are and will remain the exclusive property of TransformCity® and its licensors. The Service is protected by copyright, trademark, and other laws of both the Netherlands and foreign countries. Our trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service without the prior written consent of TransformCity®.

 

Links To Other Websites

Our Service may contain links to third-party websites or services that are not owned or controlled by TransformCity®.

TransformCity® has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party websites or services. You further acknowledge and agree that TransformCity® shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such websites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party websites or services that you visit.

 

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including but without limitation to, if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

 

Limitation Of Liability

In no event shall TransformCity®, nor its directors, employees, partners, agents, suppliers, or affiliates, be liable for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages for, including but without limitation to, loss of profits, data, use, goodwill or other intangible losses, resulting from (i) your access to or use of or inability to access or use the Service; (ii) any conduct or content of any third party on the Service; (iii) any content obtained from the Service; and (iv) unauthorized access, use or alteration of your transmissions or content, whether based on warranty, contract, tort (including negligence) or any other legal theory, whether or not we have been informed of the possibility of such damage, and even if a remedy set forth herein is found to have failed of its essential purpose.

 

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

TransformCity®, its subsidiaries, affiliates and its licensors do not warrant that a) the Service will function uninterruptedly or securely  or is available at any particular time or location; b) any errors or defects will be corrected; c) the Service is free of viruses or other harmful components; or d) the results of using the Service will meet your requirements.

 

Governing Law and Jurisdiction

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of the Netherlands, without regard to its conflict of law provisions. The court of Amsterdam District will have exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute arising under or in connection with these Terms.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

 

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions have become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

 

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.