About

(Scroll down for English)

Welkom op het nieuwe interactieve gebiedsdashboard van ZO!City. Hier vind je een uitgebreid overzicht van wat er allemaal speelt in en rond het Amstel3-gebied in Amsterdam Zuidoost (ZO!). En er speelt een heleboel. Amstel3 was oorspronkelijk een kantorengebied, maar transformeert momenteel naar een dynamische, goed verbonden en 24/7 levendige stadswijk waar je kunt werken, wonen, studeren en recreëren. Er lopen diverse gebouwtransformaties, de openbare ruimte wordt opgewaardeerd en er openen regelmatig nieuwe voorzieningen die het gebied een andere, stedelijke allure geven. Maar ook als werkgebied is Amstel3 zichzelf grondig aan het updaten. Er wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (samen)werken en in het zuiden bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) groeit een innovatieve HealthTech-campus.

 

Hoe werkt deze site?

Via de online kaart krijg je een uitgebreid overzicht van voorzieningen en ontwikkelingen. De gebouwen van de ZO!City community members zijn geaccentueerd en als je erop klikt krijg je meer informatie en kun je contact opnemen. Als je op een gekleurde pin klikt, krijg je meer informatie over het betreffende project. Kleur en icoon corresponderen met de categorie in het menu rechts en de mate van invulling toont de status. Rechtsboven zet je de pins van de lopende projecten en ideeën aan en uit. In het menu rechts verfijn je je selectie afhankelijk van je vraag of interessegebied. Onder Area Transformation vind je alles over lokale voorzieningen en veranderingen in gebouwen en in de buitenruimte. Onder Area Information kun je thematisch de diepte ingaan. Op de tijdslijn linksonder volg je de hele gebiedstransformatie en zie je wat er de afgelopen jaren allemaal al is veranderd en welke plannen en kansen er liggen voor de toekomst. Als je doorklikt op de pins en gemarkeerde plekken op de kaart, krijg je meer informatie en kun je rechtstreeks reageren en aanhaken als je graag wilt dat het gerealiseerd wordt. Uiteraard kun je ook jouw eigen ideeën en wensen voor het gebied delen via de knop rechtsboven en de lokale community verleiden mee te doen. Laat je niet weerhouden als er voor de realisatie van jouw idee eerst een investering nodig is. Dit dashboard heeft een crowdfunding-functie, waarmee we je helpen lokaal draagvlak te verwerven voor jouw project of idee.

 

Innovatieve testpilot

Dit dashboard betreft de pilot van de innovatieve TransformCity® technologie. Amsterdam Zuidoost heeft dit als eerste wereldwijd omarmd en de technologie wordt hier getest, verbeterd en doorontwikkeld. Dat betekent dat soms dingen nog niet helemaal perfect werken. Het leuke daarvan is dat er ook nog veel ruimte is om jouw wensen en ideeën voor dit dashboard kenbaar te maken, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in de doorontwikkeling (ook voor de mobiele versie, die nu nog in de ontwerpfase is). We stellen het dus erg op prijs als je je feedback met ons deelt via info@zocity.nl, waarvoor alvast veel dank!

---

Welcome to ZO!City’s new interactive urban dashboard. Here you find an elaborate overview of what is going on in and around Amstel3 area in Amsterdam Southeast. And a lot is going on. Amstel3 used to be an office district, but is currently transforming into a dynamic, well-connected and 24/7 lively city quarter where you can work, live, learn and play. Buildings are being transformed, public space is upgraded and various new facilities open and give the area a different urban allure. Also as a working district Amstel3 is reinventing and updating itself. New collaborative experiments are taking shape and in the south, next to the Academic Medical Centre (AMC), an innovative HealthTech campus is growing.

 

How does this site work?

The online map gives an overview of local facilities and developments. ZO!City community members’ buildings are highlighted and show more information when clicked. The coloured pins also contain more information about projects, their colour and icon referring to the menu category and their fill referring to the status.

At the top right you can show or hide the projects & ideas pins. The menu on the right allows you to refine your selection depending on your question or field of interest. Area Transformation shows local facilities and changes in buildings and outdoor space. Area Information gives you in-depth thematic information. The timeline documents the whole area transformation from the first activities in recent years to future plans and scenarios. When you click on the pins or the highlighted places on the map, more information pops up and allows you to respond and engage directly. Of course you can also share your own ideas and wishes for the area and convince the community to join in by using the button at the top right. Please don’t be withheld by the investment needed for the realization of your idea. This dashboard has a crowdfunding functionality which can help you to generate a local base of support around your project.

 

Innovative test pilot

This dashboard is the pilot for the innovative TransformCity® technology. Amsterdam Southeast embraced this as the first city worldwide and the technology is tested, improved and further developed here. That means that possibly not everything works perfectly yet. The good thing about that however is that there is still space for you to bring in your wishes and ideas, so we can keep them in mind while improving the dashboard (especially for the mobile version, which is still in the design phase). Therefore we would highly appreciate your feedback at info@zocity.nl. Thank you so much!